אסף הרופא מידע למטופל רשומות רפואיות הוצאת מידע במהלך אשפוז
רשומות רפואיות

הוצאת מידע במהלך אשפוז

 צילום המסמכים הרפואיים במהלך האשפוז ייעשה בכפיפות לנוהלי בית-החולים.
חולה המבקש להוציא מידע רפואי יפנה אל מזכירת המחלקה או אחות אחראית.
החולה חייב לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית כלפי מיופה הכח .
נציג או נציגה מטעם המחלקה יתאמו את מועד צילום המידע הרפואי
עם המחלקה לרשומות ומידע רפואי .
בעת קבלת החומר המצולם, מיופה הכח חייב לחתום על טופס המאשר קבלת המסמכים המצולמים.